“Peygamberlere Îmân”

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Rahmân ve Rahîm olan Yüce Allah’ın (c.c.) adıyla…

Hamd âlemlerin Rabbi ALLAH (c.c.) içindir. Salât ve Selâm Peygamber efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafa (s.a.v)’in Âli’nin ve Ashâbinin üzerine olsun inşaallah. Amin.

Muhterem Müslümanlar,

Îmânın dördüncü şartı peygamberlere inanmaktır. Peygamberler, Cenâb-ı Hakk’ın, dinini; emirlerini, yasaklarını, haberlerini kullarına bildirmek için gönderdiği seçilmiş zâtlardır. Peygamberler, inananları hem dünyada hem de âhirette saâdete erdirmeye vesiledirler.

PEYGAMBERLERE ÎMÂN NE DEMEKTİR?

Peygamberlere iman, imanın altı şartından biridir. Peygamberlere iman demek, insanlara doğru yolu göstermek için, Yüce Allah (c.c.) tarafından seçkin kimselerin gönderildiğine, bu kimselerin Allah’tan (c.c.) getirdiği bütün bilgilerin gerçek ve doğru olduğuna inanmak demektir. Yüce Allah (c.c.) her Müslümana, aralarında herhangi bir ayırım yapmadan bütün Peygamberlere inanmayı farz kılmıştır: “Peygamber de kendisine Rabbi tarafından indirilene iman etti, müminler de. Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, Peygamberlerine iman ettiler. Allah’ın Peygamberlerinden hiçbiri arasında ayırım yapmayız…”
(Bakara suresi, âyet 285). Bu sebeple Peygamberlerin bir kısmına inanıp, diğerlerini tasdik etmemek küfür sayılmıştır: “Allah’ı ve Peygamberlerini inkâr edenler ve Allah ile Peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyip bir kısmına iman ederiz, ama bir kısmına inanmayız diyenler ve bunlar arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu? İşte gerçekten kâfirler bunlardır…” (Nisâ suresi, âyet 150-151).

Kur’ân-ı Kerîm’de de belirtildiği gibi yüce Allah (c.c.), asırlar boyunca peygamberler göndermiş, insanları onlar aracılığıyla gerçeği benimseyip yaşamaya çağırmıştır. Kendilerine Peygamber gelmemiş hiçbir topluluk ve ümmet bulunmadığı Kur’an-ı Kerîmde de şöyle dile getirilmektedir: “(Geçmiş) her ümmet içinde mutlaka bir uyarıcı Peygamber bulunagelmiştir” (Fâtır suresi, âyet 24), “Allah’a andolsun ki biz senden önceki ümmetlere de Peygamberler göndermişizdir…” (Nahl suresi, âyet 63)

Peygamberlik, Hazret-i Allah’ın (c.c.) vergisidir. Çalışma, ibadet ve taatla elde edilemez. Yüce Allah (c.c.), Peygamberlik yükünü taşıyabilecekleri ve lâyık olanları bilir ve dilediğini Peygamber olarak seçer: “Bu, Allah’ın (c.c.) lutfudur. Onu dilediğine verir…” (Cum‘a suresi, âyet 4). Bu seçimde mal, mülk, şan, şöhret ve makam etkili değildir.

Muhterem Müminler,

Îmânın dördüncü şartı peygamberlere inanmaktır. Peygamberler, Cenâb-ı Hakk’ın, dinini; emirlerini, yasaklarını, haberlerini kullarına bildirmek için gönderdiği seçilmiş zâtlardır. Peygamberler insanları, Hazret-i Allah’a (c.c.) şirk koşmak ve puta tapmak gibi delâletlerden kurtarmaya, inananları hem dünyada hem de âhirette saâdete erdirmeye vesiledirler. İnsanların akılları gerçek kurtuluş yolunu bulmakta yetersiz olduğundan Hazret-i Allah (c.c.), kullarının ebedî saadeti ve doğru yolu bulmaları için rehber olarak peygamberler göndermiştir. Peygamberler, Yüce Allah (c.c.) tarafından mûcizelerle kuvvetlendirilmişler; Hazret-i Allah’ın (c.c.) izni ile onların elinde birçok hârikulâde şeyler meydana getirmiştir. İlk insan ve ilk Peygamber Âdem Aleyhisselâm’dır. Yaratılışı itibariyle üstün bir varlık olan insanın, aslı, bazı kimselerin iddia ettiği gibi maymun değil; yine insandır. Esâsen “İnsanın aslı maymundur” diyenlerin bu bâtıl iddiasını, asrımızın inkişâf eden ilim ve fenni kökünden çürütmüştür. Hiç şüphesiz bilinmelidir ki, bizim aslımız maymun değil; Cennetten gelme ve tertemiz Hazret-i Adem Aleyhisselâm ile Hazret-i Havva vâlidemizdir.

PEYGAMBERLERİN SIFATLARI

Peygamberler hakkında bilinmesi vâcip ve zarûrî olan sıfatlar beştir. 1- Sıdk: Peygamberler dogrudurar. Aslâ yalan söylemezler. 2- Emânet: Emîndirler. Her hususta kendilerine güvenilir. 3- Tebliğ: Allâhü Teâlâ’nın emir ve yasaklarını hiç noksansız ve çekinmeden tebliğ ederler. 4- Fetânet: Son derece akıllı ve zekidirler. 5- İsmet: Masumdurlar; günah işlemekten uzaktırlar.

PEYGAMBER EFENDIMIZ HAZRET-I MUHAMMED MUSTAFA (S.A.V) DİĞER PEYGAMBERLERDEN AYRI BEŞ VASFI DAHA VARDIR:

1- Bütün peygamberlerden efdaldır (üstündür). 2- Bütün insanlara ve cinlere gönderilmiştir. 3- Hâtemü’l Enbiyâ; Peygamberler silsilesinin son halkası, yani son peygamberdir. Ondan sonra Peygamber gelmeyecektir. 4- Bütün âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. 5- Şeriatı, kıyâmete kadar devam edecektir.

KUR’AN-I KERÎM’DE İSİMLERİ GEÇEN PEYGAMBERLER:

Hazret-i Âdem Aleyhisselâmdan Peygamber efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafa Sallallâhu Aleyhi ve Sellem’e kadar bir rivayete göre yüz yirmi dört bin Peygamber diğer bir rivayete göre iki yüz yirmi dört bin Peygamber gönderilmiştir. Biz her iki rivayeti kabul ve tasdik ediyoruz. Peygamberlerin adedini Hazret-i Allah (c.c.) bilir. Gönderilen Peygamberlerin yalnız 28 tanesinin isimleri Kur’ân-ı Kerîm’de geçmiştir. Kur’an-ı Kerîm’de adları geçen ve bilinlemeleri vâcip olan Peygamberlerin mübârek isimleri şunlardır:

1- Âdem, 2- İdris, 3 -Nûh, 4- Hûd, 5- Sâlih, 6- İbrâhîm, 7- Lût, 8- İsmâîl, 9- İshâk, 10- Yâkûb
11- Yûsüf, 12- Eyyûp, 13- Şuayb, 14- Mûsâ
15- Hârûn, 16- Dâvûd, 17- Süleyman, 18- Yûnus, 19- İlyas, 20- Elyesa, 21- Zülkifl, 22- Zekeriya, 23- Yahyâ, 24- Îsâ, 25- Üzeyr, 26- Lokman, 27- Zülkarneyn*, 28- Hazret-i Muhammed (Aleyhimüsselam)

  • Bu üç zatın Peygamber olup olmadığı konusunda ihtilaf vardır. Bazı âlimler bu üç mübârek zâta, evliyâ’dır demişlerdir.

Cuma günümüz nice hayırlara ve bereketlere vesile olsun insaallah. Cumamız mübarek olsun. Hayırlı ve Bereketli Cumalar dilerim.

Vesselâm
Nihat Gülal
İmam-hatib, Vâiz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.