“29 Mayıs 1453, İstanbul’un Feth-i Mübarek olsun”

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Rahmân ve Rahîm olan Yüce ALLAH’in (c.c.) adıyla…

Hamd âlemlerin Rabbi ALLAH (c.c.) içindir. Salât ve Selâm Peygamber efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafa (s.a.v)’in âli’nin ve ashâbinin üzerine olsun inşaallah. Amin.

Hazret-i Allah Celle Celâlühü Fetih suresinin 3. Âyet-i Kerîmesinde şöyle buyuruyor; “Yüce Allah Celle Celâlühü Sana Şanlı bir zaferle yardım eder.”

Muhterem Müslümanlar,

Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafa Sallallâhu Aleyhi ve Sellem’in vefâtlarının ardından İslam kültür ve medeniyetini tüm dünyaya yaymak için güçlü ve başarılı fetih hareketleri başlamıştır. Özellikle İstanbul’un feth edileceği Peygamber Efendimiz (s.a.v) müjdeledikten sonra birçok Müslüman kumandan Peygamber Efendimizin (s.a.v) övgüsüne mazhar olabilmek için defalarca İstanbul’u kuşatmışlardır. Peygamber Efendimizin (s.a.v) Hadis-i Şerifinde övgüyle bahsettiği kumandan ise Peygamberimizin (s.a.v) vefâtlarından yüzyıllar sonra henüz 21 yaşında İstanbul’u fethetmeyi başaran Fatih Sultan Mehmet Han olacaktır.

PEYGAMBER EFENDIMIZ HAZRET-İ MUHAMMED MUSTAFA SALLALLÂHU ALEYHI VE SELLEM’İN İSTANBUL’UN FETHİ İÇİN MÜJDELEDİĞİ HADİS-İ ŞERİFİ

” لَتُـفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ فَـلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا، وَ لَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ”

“İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır, onu Feth eden asker ne güzel askerdir.”

İstanbul, bulunduğu konum dolayısıyla hem askeri açıdan hem de ekonomik açıdan oldukça kıymetli bir yere sahiptir. Ancak İstanbul, çok güçlü sur sistemiyle korunduğu için ne bir Müslüman komutana ne de başka bir devlete fetih nasip olmamıştır. İstanbul yalnızca 1204 yılında Haçlıların haince saldırısına uğrayarak işgal edilmiştir.

Müslümanların İstanbul’u fethetme isteği sadece bulunduğu konum itibariyle dünyevi menfaatinden istifade etmek için değil, Peygamber Efendimizin (s.a.v) Hadis-i Şerifine nâil ve mazhar olabilmek için birçok Müslüman komutan tarafından kuşatılmıştır. Ancak mübârek müjdeye ve övgüye 19 yaşında ikinci kez Osmanlı tahtına geçen 21 yaşında Atamız Fatih Sultan Muhammed Han hazretlerine nasib olmuştur. Ne büyük bir izzet, ne büyük bir lütuf ve nede büyük bir ihsân…

İstanbul, Fatih Sultan Mehmet Han tarafından 29 Mayıs 1453’te fethedildi. Kuşatması 53 gün süren İstanbul’un fethinden sahneler.

İSTANBUL’UN FETHİ

İstanbul’un fethedilmesi Osmanlı Devleti açısından pek çok nedenden ötürü gerekliydi. Bunun ilk sebebi, Hazret-i Peygamber Muhammed Mustafa Sallallâhu Aleyhi ve Sellem efendimizin Hadis-i Şerifinde bahsettiği: “Kostantiniyye elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir.” müjdesine nail olmak içindir.

İstanbul’un fethi siyasi sebeplerden dolayı da gerekliydi. Bizans İmparatorluğu, şehzadeleri kışkırtıyordu. Şehzadeler birbirine düşerek taht kavgasına tutuşuyordu. Bizans, konumu itibariyle Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de büyümesine engeldi. Anadolu ve Rumeli toprakları arasında bağlantı sağlanamıyordu. İstanbul’un alınmasıyla bu engel ortadan kalkacaktı. İstanbul’un fethiyle Anadolu ve Rumeli arasında askeri geçiş için de engel kalmayacaktı. Bizanslılar, Avrupa’daki Hristiyanları kışkırtarak Haçlı seferlerinin yapılması için uygun koşulları arıyorlardı. Anadolu beyliklerini de Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtıyordu. Bu da Anadolu’daki Türk birliğinin bozulmasına neden oluyordu.

Ekonomik sebepler, İstanbul’un fethini gerekli kılan bir başka unsurdu. İstanbul’un fethiyle Osmanlı Devleti, kara ve deniz ticaretinde çok daha yüksek konuma geçecekti. Ayrıca İpekyolu’nun bir koluna da hakim olacaktı.

İSTANBUL’UN FETHİ İÇİN YAPILAN HAZIRLIKLAR

İstanbul kuşatmasında kullanılmak üzere büyük toplar yapıldı. Kuşatmaya denizden destek verilmesi için 400 parçalık donanma hazırlandı. Mora’ya bir donanma gönderildi.
Venedik ve Ceneviz’den sonra Eflak, Macaristan, Sırbistan ve Karamanoğulları Beyliği ile barış anlaşmaları yapıldı. Bizans İmparatorluğu’nun elinde bulunan Misivri, Ahyolu, Vize ve Silivri kaleleri hazırlık sürecinde ele geçirildi. Rumeli (Boğazkesen) hisarı yapıldı. Fatih Sultan Mehmet Han umumî taarruzdan evvel, topladığı harp divanında, son emirlerini uzun ve müessir bir nutukla bildirdi.

OSMANLI TÜRK ASKERİNİN KAHRAMANLIKLARI

Bizanslılar, cesur hatta kahramanca hareket ediyorlar ise de Osmanlı Türklerinin harp san’atına ve cesaretine erişemiyorlardı. Prens Dukas şöyle diyor: “Bizans askerleri ise alelâde bir Türk askerî kadar bile harb fenninde bilgili değil.” Gene aynı tarihçi şöyle demektedir: “Türk askerlerinin her biri Apollon’dan çok daha mahir okçu idi. Modern Irakledes (Herkül) idiler ve her biri on düşmana karşı gelebiliyordu.”

28 Mayıs gecesi, bütün surlar boyunca, çepeçevre meş’aleler yakılıp, Türk ordugâhında donanma yapıldı. Bu büyük donanmayı Dukas, şöyle anlatıyor: “Akşam olunca, orduya dellâller göndererek bütün çadırların kuvvetli ziyalar ile tenvir olunmasını ve ateşler yakılmasını emretti. Işıklar yandıktan sonra, hep birden yüksek sesle tekbir getirdiler. Karada ve denizde yakılan ışıklar, bütün İstanbul’u Galata’yı bütün gemileri ve karşı tarafta bulunan Üsküdar’ı, güneşin ışığından daha parlak bir şekilde aydınlatıyordu. Denizin sathı, bütün şimşek ziyası kuvveti ile parlıyordu. Keşke Yıldırım olsa idi; zira Yıldırım yalnız tenvir etmiyor, yakıyor ve mahvediyor. Bizanslılar Türk ordusunda yangın çıktığını zannediyorlar. Ve tamamiyle mahvolmalarını temennî ediyorlardı.”

29 MAYIS SABAHI

29 Mayıs sabahı güneş parlamadan Sultan Mehmet Han sabah namazını kıldı. Atına bindi. Bütün maiyeti ile ön saflara geldi. Güneşin ilk ışıkları ile şiddetli top ateşi başladı. Bu ateşin himayesinde asker, surlara tırmanmaya çalışıyordu. Bütün şehrin etrafında aynı anda, aynı şiddetle hücum başlamıştı. İstanbul çepeçevre tazyik ediliyordu. Mehter takımlarının âteşin nağmelerine, tekbir sedalarının mehâbeti karışıyor, bu sesler kilometreler boyunca uzanıyordu. Bütün Bizans 28 mayısı 29 mayısa bağlayan gece uyumamıştı.

Ayasofya’daki ayinden çıkan XI. Konstantin Vlaherna, sarayında bir kaç saat dinlenip, Ayıos Romanos kapısına (Topkapısı) gelmişti. Sultan Mehmet Han da Topkapı’nın dış tarafında idi. Kafî netice bu kesimde alınacaktı. Giustiniani bu sıralarda yaralanıp muharebe meydanından çekilecekti.

Sabah namazından sonra yapılan duadan ve Pâdişâhımız Fatih Sultan Mehmet Hân kısa ve belagatli bir hitabesinden etkilenmiş ve cesâret almış olan Osmanlı ordusunda, mehterler bütün güçleri ile döverlerken en ileri saflarda Akşemseddin Hazretleri ve Fatih Sultan Mehmet Han’ın hocalarından en meşhuru olan Molla Gürani, müridleri olan derviş gaziler arasında dolaşıp, askere cesâret veriyorlardı.

Derviş gazilerin tekbir sadaları, dalga dalga Bizans surlarına aksediyor, çarpıyor, orta çağların en müstahkem kalesini aşıyor, dünyanın incisi ve şehirlerin imparatoriçesi sayılan, büyük beldenin içinde, uğultular halinde yayılıyordu. Augustus’un meşru halefi olan XI. Konstantin, ağlayarak, müdafaaya devam ediyor, kahramanlık gösteriyor, yerinden kımıldamıyordu. Ardı arkası kesilmeyen Türk savletleri karşısında Bizans surlarının, sallandığını, yıkıldığını, açıldığını büyük teessürler içinde seyrediyordu.

ISTANBUL’UN KUŞATILMASI VE FETHEDİLMESİ, FETHİ MÜBİN…

Dedemiz Fatih Sultan Mehmet Hân kuşatma başladığında daha 21 yaşındaydı. Genç ve kararlıydı, Hazret-i Allah’a Celle Celâlühü güvenen azimli ve Îmân dolu bir Sultan idi. 6 Nisan 1453 tarihinde kuşatmaların başlamasıyla savaş başladı. Papa Bizans’a tam teçhizatlı 5 yardım gemisi gönderdi. Gemiler Osmanlı donanmasını geçerek Haliç’e girdi. Bu arada Fatih Sultan Mehmet Hân, Hazret-i Allah’ın Celle Celâlühü yardımıyla, Îmân gücü ve Kuvvetiyle karadan Haliç’e 70 parçalık gemi indirdi. Osmanlı ordusu 53 gün süren kuşatmanın ardından 29 Mayıs 1453’te İstanbul’u fethetti.

İstanbul’un 29 Mayıs 1453’te Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesinin ardından dünya tarihinin seyri değişmiş, Ortaçağ kapanıp Yeniçağ başlamıştır. Avrupa ise Osmanlı’nın gücünün farkına vararak hem İstanbul’u kaybetmenin acısını yaşamış hem de daha fazla kayıplar vermemek için birtakım yenilik hareketlerini başlatmıştır.

İstanbul’un fethedilmesi, sosyal ve kültürel anlamda da büyük yeniliklere yol açmıştır. Hristiyanlığın Ortodoks mezhebinin merkezi olan İstanbul, fetihten sonra yıkım ve yok oluşa uğramadan Fatih Sultan Mehmet Hân’ın koruması altında dinlerini rahatça yaşamaları sağlanmıştır. İstanbul’un fatihi olan Sultan Mehmet, Osmanlı’nın hoşgörüsü ve kültür zenginliğini tüm dünyayı büyük bir zaferle kanıtlamıştır.

Üstad şâirlerimizden Arif Nihat Asya’nin yazdığı Fetih Marşında geçen ve biz Osmanlı torunlarına tüm hayatımız boyunca bizlere ders olacak nitelikte şu sözlere kulak vererek hayatımız için örnek alalım insaallah;

“Delikanlım, işaret aldığın gün atandan Yürüyeceksin… Millet yürüyecek arkandan! Sana selam getirdim Ulubatlı Hasandan…. Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın; Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!”

Bu vesileyle Istanbulumuzun 568. Feth-i Mübîn’ini tebrik eder, Peygamber efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafa Sallallâhu Aleyhi ve Sellem’in mübarek müjdelerine nâil olan güzel komutan Atamız Fâtih Sultan Mehmed Han hazretlerine, İstanbul’un Manevi Fatihi Akşemseddin Hazrelerine ve o güzel askerlerine Yüce Allah’tan Celle Celâlühü Rahmet niyaz ederiz inşaallah. İstanbul Feth-i Mübîn’i tüm İslam âlemi, Ümmet-i Muhammed, Vatanımız ve Aziz Milletimiz için kıyamet sabahına kadar Hayırlı ve Mübârek olsun inşaallah. 86 yıllık bir esaretten sonra yeniden Feth edilen ve bir Cuma günü tüm İslam âleminin ve Ümmet-i Muhammedin duaları ve muazzam iştirakiyla, 24 Temmuz 2020 tarihinde büyük bir zafer ve ihtişamla yeniden Camii olarak ibadete açılan, Fetih Sultan Mehmet Hân’ın vakfiyesi ve İstanbul Fethi’nin sembolü Ayasofya-yı Kebîr Camii Şerifimizden sonra Yüce Allah Celle Celâlühü daha nice Fetihleri ve Zaferleri görmeyi, şahit olmayı biz Müslüman Türk Milletine nasib etsin inşaallah. Hayırlı Cumalar dileriz. Âmin.

Vesselâm
Nihat Gülal
İmam-hatib

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.